ALGEMENE VOORWAARDEN Fresh4U B.V.

Afdeling A: Algemeen (Artikel 1 - Artikel 7)

Afdeling B: Inzake levering van logistieke diensten (Artikel 8 - Artikel 19)

Afdeling C: Inzake opdracht tot dienstverlening (Artikel 21- Artikel 25)

Afdeling D: Inzake Verkoop (Artikel 26 - Artikel 34)

Afdeling E: Inzake Inkoop (Artikel 35 - Artikel 42)

Afdeling A: ALGEMEEN

 

 • Toepasselijkheid
  1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden Fresh4U B.V. (verder te noemen: ‘ Algemene Voorwaarden F4U’) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen elke dochtermaatschappij of groepsmaatschappij onderdeel uitmakend van Fresh4U B.V. (verder te noemen: ‘F4U’) en haar derden, waaronder bijvoorbeeld: aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien F4U en haar Contractspartij (Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Afnemer c.q. Leverancier) meer dan eenmaal overeenkomsten sluiten, gelden steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden ook als deze in volgende overeenkomsten niet expliciet van toepassing zijn verklaard.
  2. Voor zover toepassing van een beding uit deze Algemene Voorwaarden in strijd zou komen met een bepaling uit een schriftelijke overeenkomst –niet zijnde algemene voorwaarden- tussen F4U en Contractspartij, blijft toepassing van dat beding achterwege maar blijven de overige bedingen uit deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
  3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Contractspartij, waaronder expliciet ook een eventueel overdraagbaarheids- en/of verpandingsbeding ten aanzien van vorderingen van F4U op Contractspartij in die voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 • Werkingssfeer
  1. Indien vervoerswerkzaamheden worden uitgevoerd, gelden –met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden F4U en voor zover daarvan niet is afgeweken- de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam ten tijde van kennisname van deze Algemene Voorwaarden F4U. De AVC zijn te raadplegen via: https://www.sva.nl/sites/vervoeradres/files/PDF/algemene_vervoerscondities_2002_versie_2015.pdf. Bij tegenstrijdigheid tussen enige bepaling van de AVC en de Algemene Voorwaarden F4U, prevaleren deze laatsten. In geval sprake is van gecombineerde opslag en vervoer, gelden de onderstaande voorwaarden voor wat betreft de opslag en logistieke diensten met uitsluiting van de in de AVC vermelde Algemene Opslagvoorwaarden.
  2. Het CMR verdrag is van toepassing op grensoverschrijdend vervoer met, in aanvulling op dit verdrag, het in voorgaand beding bepaalde.
  3. Indien expeditie werkzaamheden worden uitgevoerd (waaronder begrepen douaneformaliteiten en/of fiscale vertegenwoordiging ), gelden –met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden F4U en voor zover daarvan niet is afgeweken- de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties (Nederlandse Expeditievoorwaarden) in de versie zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam ten tijde van kennisname van deze Algemene Voorwaarden F4U. Te raadplegen via: http://www.fenex.nl/Documents/Nederlandse%20Expeditievoorwaarden%201%20mei%202018/NEDERLANDSE%20EXPEDITIEVOORWAARDEN%20-%20NL.pdf. Bij tegenstrijdigheid tussen enige bepaling van de Nederlandse Expeditievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden F4U, prevaleren deze laatsten.
  4. In geval van twijfel welke voorwaarden van toepassing zijn en indien sprake is van gecombineerde dienstverlening, zal bepalend zijn welke van de in dit artikel genoemde werkzaamheden als kenmerkend moeten worden beschouwd in het licht van de te verrichten prestatie. F4U heeft de bevoegdheid te beslissen welke werkzaamheden kenmerkend zijn, voor zover dit niet eenduidig is vast te stellen.

 

 • Geheimhouding
  1. Contractspartij verplicht zich tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie die hij in het kader van de overeenkomst van F4U of uit andere bron heeft verkregen, zoals informatie over producten en knowhow in de breedste zin van het woord, tenzij op hem een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien F4U hem schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
  2. Contractspartij zal de in dit artikel genoemde verplichting tevens opleggen aan zijn personeel en/of aan door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 • Intellectuele Eigendom
  1. F4U behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op zaken die zij gebruikt of die rusten op zaken die zij aan Contractspartij doet toekomen.
  2. De in opdracht van F4U vervaardigde grafische ontwerpen, hulpmiddelen, verpakkingen etc. zijn en blijven haar eigendom, mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming door derden worden gebruikt en alle rechten op intellectuele eigendom daarop berusten uitsluitend bij F4U.
  3.  

 

 1. Contractspartij garandeert dat het gebruik van door hem geleverde Producten c.q. verstrekte Leverantie, of door hem ten behoeve van F4U gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
 2. Contractspartij vrijwaart F4U voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in de in het vorige lid bedoelde rechten en zal F4U alle schade vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.

 

 • Levering in Pooling Fust/overig emballage
  1. F4U maakt gebruik van diverse Pooling Partners. Indien partijen overeenkomen dat levering zal plaatsvinden via een Pooling systeem, zijn de bepalingen 2 tot en met 6 in dit artikel van toepassing. Contractspartij is ermee bekend dat algemene voorwaarden voor gebruik van de betreffende Pooling Partner van toepassing kunnen zijn op het gebruik van het aan hem ter beschikking gestelde Pooling Fust en dat hij verplicht is zich aan deze voorwaarden houden.
  2. F4U verleent geen garantie met betrekking tot levering van het bestelde Pooling Fust.
  3. Het Pooling Fust blijft het onvervreemdbaar eigendom van de betreffende Pooling partner. Contractspartij mag het hem door F4U ter beschikking gestelde Pooling Fust niet leeg aan derden in gebruik geven tenzij met Pooling Partner een contract voor (her)gebruik is afgesloten. Tevens is Contractspartij verplicht het Pooling Fust uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.
  4. Voor het door F4U aan Contractspartij afgegeven Pooling Fust wordt als borg statiegeld in rekening gebracht. De hoogte van het statiegeld wordt door F4U bindend vastgesteld en apart meegedeeld. Statiegeld is opeisbaar en betaalbaar bij aanvaarding van het Pooling Fust. Indien het Pooling Fust in goede staat - zoals in het volgende lid beschreven - wordt teruggegeven, ontvangt Contractspartij het statiegeld terug.
  5. Contractspartij is verplicht Pooling Fust deugdelijk te onderhouden en te vervoeren. Contractspartij is verplicht Pooling Fust leeg, schoon en onbeschadigd (onder beschadiging wordt ook verstaan nietjes of niet te verwijderen stickers), naar type gesorteerd en op toegelaten pallets bij het depot van Pooling Partner in te leveren. Inklapbaar Pooling Fust dient ingeklapt te worden ingeleverd.
  6. In geval van niet nakoming heeft F4U het recht de kosten van leegmaken, afvoer, reparatie, verwijderen van stickers en nietjes en dergelijke op het statiegeld in mindering te brengen.
 • Algemene bepalingen
  1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts gelden indien zij schriftelijk (waaronder steeds begrepen per e-mail) zijn overeengekomen.
  2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
  3. F4U is bevoegd deze voorwaarden gewijzigd opnieuw vast te stellen. Deze gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment dat Contractspartij redelijke mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen.
  4. Verplichtingen van Contractspartij die naar zijn aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat Contractspartij uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot onder andere: intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en bevoegde rechter.
  5. Bij afwijkingen tussen verschillende vertalingen van de overeenkomst en/of deze tekst wordt uitgegaan van de Nederlandse versie.

 

 • Toepasselijk recht en Geschillen
  1. Alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen F4U en Opdrachtgever c.q. Opdrachtnemer zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
  2. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Den Haag tenzij F4U dergelijke geschillen in voorkomend geval wenst te onderwerpen aan het oordeel van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) overeenkomstig hun Arbitragereglement. De plaats van arbitrage zal in dat geval Rotterdam zijn.

 

 

Afdeling B: INZAKE LEVERING VAN LOGISTIEKE DIENSTEN

 

 • Aanbieding en levering van logistieke diensten
  1. Onder een overeenkomst tot levering van logistieke diensten wordt verstaan:
   1. De inslag van zaken in een opslagruimte voorzover de inslag door F4U geschiedt;
   2. Het in opslag houden van zaken in een opslagruimte;
   3. Het overige behandelen of bewerken van zaken in een opslagruimte mits en voorzover dit door F4U geschiedt;
   4. De uitslag van zaken uit een opslagruimte mits en voor zover de uitslag door F4U geschiedt.
  2. F4U zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die in de branche gebruikelijk is.
  3. Alle aanbiedingen en offertes die door F4U worden uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  4. Data en termijnen worden bij benadering vastgesteld. Indien een tijdsduur voor uitvoering wordt overeengekomen, zal F4U trachten die zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de tijdsduur door welke oorzaak dan ook geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Het is F4U toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde mits de continuïteit van de overeenkomst is gewaarborgd.

 

 • Prijzen/tarieven
  1. Tenzij uitdrukkelijk een prijs/tarief is overeengekomen, zal de Opdrachtgever de prijzen/tarieven verschuldigd zijn die gewoonlijk door F4U in rekening worden gebracht en die in de branche gebruikelijk zijn.
  2. De overeengekomen prijzen/tarieven betreffen alleen de in de overeenkomst uitgedrukte werkzaamheden van F4U. In het geval de werkzaamheden niet zijn gespecificeerd, wordt alleen bedoeld: inslag, het in opslag houden en de uitslag van zaken.
  3. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, is F4U gerechtigd voor de voor de order al bestelde of gereedgemaakte ruimte, geheel dan wel gedeeltelijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. F4U mag prijsstijgingen van meer dan 10% doorberekenen, indien zich prijswijzigingen voordoen ten aanzien van bijvoorbeeld energiekosten, wisselkoersen, lonen, grondstoffen en verpakkingsmateriaal.

 

 • Duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst die wordt aangegaan voor een bepaalde periode, eindigt door het verstrijken van die bepaalde periode, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  2. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

 

 • Aanlevering, opslag en afhalen van zaken
  1. Zaken moeten, in goede staat en indien verpakt, in goed verpakte toestand, bij F4U worden aangeleverd.
  2. De Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de aangevoerde zaken vrij van kosten door of namens hem worden aangeleverd bij de opslagruimte.
  3. F4U verstrekt bij binnenkomst van de zaken op zijn complex aan Opdrachtgever een ontvangstbewijs. Dit bewijs is het uitsluitend ontvangstbewijs dat de daarop omschreven zaken voor rekening van Opdrachtgever door F4U in bewaring/bewerking zijn ontvangen.
  4. Indien wordt overeengekomen dat de zaken op een andere plaats dan in het eerste lid genoemd in ontvangst worden genomen en naar haar complex vervoerd worden, zullen hiervoor de gangbare tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  5. F4U is vrij in de keuze van de plaats van opslag tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. F4U is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere bewaarplaats te verplaatsen.
  6. Het aanleveren en afhalen van zaken vindt plaats tijdens de, voor het personeel van F4U, geldende werkuren.
  7. Indien zaken, voordat ze door F4U in ontvangst worden genomen, van overheidswege voorzien moeten zijn van begeleidende documenten dan wel onderhevig zijn aan enig ander voorschrift (bijvoorbeeld codering) dient Opdrachtgever daarvoor zelf zorg te dragen. F4U is daarom nooit aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet door Opdrachtgever nakomen van enig (overheids)voorschrift. Opdrachtgever vrijwaart F4U voor alle (financiële) consequenties die het gevolg mochten zijn van het niet nakomen van deze verplichting.
  8. Uitlevering aan en inontvangstneming door Opdrachtgever vinden plaats door afgifte van de zaken door F4U en inontvangstneming daarvan door Opdrachtgever, ter plaatse van de opslag.

 

 • Risico’s en verzekering
  1. Alle bewaring en/of bewerking van zaken zal geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever dient zich tegen alle risico’s die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven zaken tijdens de duur van de overeenkomst kunnen treffen steeds afdoende te verzekeren. Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen is F4U niet verplicht zorg te dagen voor enige verzekering van de zaken.

 

 • Temperatuur
  1. Indien tussen Opdrachtgever en F4U geen bewaartemperatuur is overeengekomen waarbij de zaken moeten worden bewaard of bewerkt dan zal F4U de bewaartemperatuur naar beste weten en ervaringsgegevens bepalen. F4U is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de gemaakte keuze van de bewaartemperatuur.
  2. Geringe schommelingen, onder meer ontstaan bij het inslaan en uitslaan van zaken of het openen van deuren, zullen niet als afwijkingen worden beschouwd.
  3. Indien door Opdrachtgever bij F4U zaken ter opslag worden aangeboden die gevoelig zijn voor CO²-schade, een kritische bewaartemperatuur of anderszins speciale aandacht verlangen, dan dient Opdrachtgever dit vooraf aan F4U expliciet schriftelijk te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding is F4U niet aansprakelijk voor schade als gevolg van genoemde omstandigheden.

 

 • Werkzaamheden uit te voeren voor Opdrachtgever
  1. Onder werkzaamheden zoals in dit artikel bedoeld vallen onder andere overpakken, inpakken, ompakken, controleren, wegen, snijden, merken en stickeren. Met inachtneming van Artikel 18 van deze algemene voorwaarden is F4U niet tegenover Opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

 

 1. Voorzover het verrichten van werkzaamheden door F4U, in de zin van productaansprakelijkheid wetgeving een ‘nieuw’ product mocht ontstaan, zal steeds de Opdrachtgever en niet F4U als producent worden aangemerkt. Op de 'bewerkte’ zaken zal Opdrachtgever zijn eigen merk- onderscheidingsteken dienen aan te (laten) brengen. Mocht de Opdrachtgever nalaten dit te doen dan is F4U gerechtigd op de zaken een aanduiding aan te brengen met de naam, adres en woonplaats van Opdrachtgever. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Als ook van overheidswege verplichte merktekens moeten worden aangebracht, is F4U bij weigering van Opdrachtgever dit te doen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

 • Klachten
  1. Alle klachten van Opdrachtgever tegen F4U dienen binnen 48 uur nadat de zaken ophouden bij F4U te zijn, schriftelijk (waaronder e-mail) gemeld te worden. Indien de Opdrachtgever aantoont dat de klacht niet eerder gemeld had kunnen worden, dient de melding in elk geval te geschieden binnen 24 uur nadat de vordering aan Opdrachtgever bekend is geworden.
  2. De schriftelijke klacht dient ten minste een gedetailleerde omschrijving van de klacht en begeleidend fotomateriaal te omvatten. Bij gebreke van tijdige schriftelijke mededeling kan Opdrachtnemer zich niet op tekortkomingen beroepen.

 

 • Facturering en betaling
  1. Betaling van de geleverde diensten dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden tenzij schriftelijk van deze regeling is afgeweken.
  2. F4U is gerechtigd periodiek facturen te sturen.
  3. Kosten verbonden aan betaling in een andere muntsoort dan waarin gefactureerd, zoals bankkosten en koersverschillen, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Reclames, klachten en/of bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  5. Opdrachtgever is niet bevoegd hetgeen hij aan F4U verschuldigd is te verrekenen met vorderingen op F4U en/of direct of indirect aan F4U gelieerde vennootschappen.
  6. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand over het gehele openstaande bedrag. Tevens is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke op 15% van de verschuldigde hoofdsom gesteld worden, met een minimum van € 500, -.
  7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de langst verschuldigde hoofdsom.
  8. F4U kan een kredietlimiet toewijzen aan Opdrachtgever. Een kredietlimiet is het maximale saldo van alle openstaande vorderingen en orders gezamenlijk op enig moment.
  9. F4U mag een voorschotbetaling of andere vorm van zekerheid van Opdrachtgever verlangen indien partijen niet eerder transacties hebben gedaan, het betalingsgedrag ten opzichte van F4U en/of de omvang van de transacties van Opdrachtgever of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit naar beoordeling van F4U.
  10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever worden alle vorderingen van F4U onmiddellijk opeisbaar.

 

 • Overmacht
  1. In geval van tijdelijke overmacht is F4U gerechtigd de overeenkomst op te schorten en bij overmacht van blijvende aard (een aaneengesloten periode van ten minste 2 maanden) is F4U gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te worden.
  2. Onder overmacht aan de zijde van F4U wordt in ieder geval –doch niet uitsluitend- verstaan alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of ernstig bemoeilijken, zoals: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, wateroverlast, waterschade, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, werkstakingen, files, blokkades, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden door burgerlijke of militaire overheid, dit alles zowel bij F4U als bij door F4U ingeschakelde derden.

 

 • Aansprakelijkheid
  1. Op grond van de aard van de overeenkomst en het feit dat de zaken aan bederf onderhevig zijn, komen partijen overeen dat de aansprakelijkheid van F4U wordt beperkt in de zin van de hierna volgende artikelleden. Daaraan ligt onder andere ten grondslag dat het verzekeren van de contractuele aansprakelijkheid slechts mogelijk is tegen zeer hoge premies terwijl Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de zaken tegen van buiten komend onheil aanmerkelijk goedkoper te verzekeren en de aard van de producten en hun kwaliteit op het moment van inslag van grote invloed zijn op de bederfelijkheid terwijl F4U daarop geen andere invloed kan uitoefenen dat het handhaven van de bewaartemperatuur.
  2. Niettegenstaande hetgeen elders in deze voorwaarden ten aanzien van uitsluiting van aansprakelijkheid is bepaald, is F4U tegenover Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze naar objectieve maatstaven toe te rekenen is aan opzet, grove schuld of grove nalatigheid van F4U dan wel haar ondergeschikten. Deze uitsluiting geldt eveneens de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door F4U bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.

 

 1. In aanvulling op het daaromtrent bepaalde in de in hiervoor in Artikel 2 genoemde overige voorwaarden en Artikel 14, geldt dat indien in rechte komt vast te staan dat toch sprake is van aansprakelijkheid voor schade, deze beperkt zal zijn tot maximaal het bedrag gelijk aan 6 maal het berekende bewaarloon over een maand van de betreffende partij zaken en ingeval van bewerking 2 maal het voor de betreffende partijen zaken in rekening gebrachte bewerkingsloon, althans het deel daarvan dat kan worden toegerekend aan de schade in het desbetreffende geval, dan wel het bedrag dat in voorkomend geval onder de door F4U gesloten verzekeringsovereenkomst tot uitkering komt.
 2. F4U is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 3. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade door F4U vervalt indien Opdrachtnemer deze niet binnen 10 kalenderdagen nadat zij is ontstaan schriftelijk aan F4U heeft kenbaar gemaakt en vervolgens binnen ten minste 6 maanden nadat Opdrachtgever zowel van de schade als van de aansprakelijkheid van F4U voor die schade op de hoogte had kunnen zijn, F4U in rechte betrokken heeft door middel van het uitbrengen van een dagvaarding.
 4. Opdrachtgever vrijwaart F4U, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden voor alle (schade)aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op welke wijze dan ook in verband staan met, de opslag respectievelijk bewerking van zaken door F4U waaronder vorderingen op grond van (een inbreuk) op rechten van intellectuele eigendom en aansprakelijkheid welke voortvloeit uit enig gebrek in opgeslagen respectievelijk bewerkte zaken waaronder begrepen productaansprakelijkheid.

 

 • Retentierecht en pandrecht
  1. Tot zekerheid van de betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan F4U uit welke hoofde ook verschuldigd is of zal worden, zal F4U zowel het retentierecht als het pandrecht hebben op alle gelden en zaken van Opdrachtgever, die F4U op enig moment onder zicht heeft. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de overeenkomst tot dienstverlening (waaronder transport begrepen) en het in de macht van F4U brengen van de zaken bijvoorbeeld doordat deze zich op haar terrein bevinden.
  2. Bij niet voldoening van de vordering, geschiedt verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

 

 • Opschorting en ontbinding
  1. Voor alle overeenkomsten geldt dat F4U gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:
   1. indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
   2. indien voor F4U aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, waaronder begrepen indien ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens zaken ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
   3. indien Opdrachtgever surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
   4. indien zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij Opdrachtgever of F4U zelf, daar mede onder begrepen fusies en overnames.
   5. In geval van blijvende overmacht zoals omschreven in Artikel 17.
  2. In geval van opschorting of ontbinding is F4U nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden.
  3. Indien F4U nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de overeenkomst en de wet. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn al haar vorderingen op Opdrachtgever direct opeisbaar.
  4. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden alle reeds door F4U gemaakte kosten direct te vergoeden, onverminderd het recht van F4U om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Afdeling C: INZAKE OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING

 • Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst en prijzen
  1. Alle door F4U gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer deze binnen 48 uur na verzending van de aanvaarding door Opdrachtnemer door F4U wordt bevestigd, dan wel indien het aanbod afkomstig is van Opdrachtnemer, door aanvaarding hiervan door F4U.
 • Betaling
  1. Betaling vindt plaats binnen 28 dagen na ontvangst van de factuur.
  2. F4U is te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van vorderingen van haar en/of direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen op Opdrachtnemer met openstaande facturen van Opdrachtnemer gericht aan F4U en/of direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen.
  3. Betaling door F4U houdt geen erkenning in dat Opdrachtnemer al zijn verplichtingen (behoorlijk en/of volledig) ten opzichte van F4U is nagekomen.

 

 

 • Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart F4U voor alle schade, van welke aard dan ook, die zij en/of derden ten gevolge van de levering door Opdrachtnemer mochten lijden.
  2. Opdrachtnemer vrijwaart F4U tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld.
  3. Opdrachtnemer zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren, met uitsluiting van regres op F4U of haar opdrachtgevers. Opdrachtnemer verleent F4U desgewenst inzage in de polis.

 

 • Opschorting en ontbinding
  1. Indien Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die uit de overeenkomst of andere daaruit voortvloeiende overeenkomsten voortkomt en/of als bij Opdrachtnemer sprake is van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging van het bedrijf, intrekking van de milieuvergunning, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Opdrachtnemer, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.
  2. In de in het vorige lid genoemde gevallen heeft F4U het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de betalingsverplichting op te schorten en/of de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd aan haar verder toekomende rechten zoals recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de kosten.
  3. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen zullen alle vorderingen die F4U op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, direct en volledig opeisbaar worden.

 

 • Overdracht
  1. Opdrachtnemer zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F4U.

 

AFDELING D: INZAKE VERKOOP

 

 • Aanbiedingen, offertes, totstandkoming en prijzen
  1. Alle aanbiedingen en offertes die door F4U worden uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Overeenkomsten gelden als gesloten:
   1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst;
   2. bij gebreke daarvan, na schriftelijke acceptatie en bevestiging door F4U van een door Afnemer geplaatste order;
   3. bij gebreke daarvan, door de feitelijke levering van de verkochte Producten.
  3. Nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen gelden slechts als zij met schriftelijke toestemming van partijen plaatsvinden.
  4. De persoon die namens Afnemer de opdracht geeft, verklaart daarmee dat hij bevoegd is Afnemer te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke formaliteiten daarvoor zijn vervuld.
  5. Mondelinge toezeggingen van en afspraken met werknemers van F4U binden haar slechts nadat en voor zover zij door F4U schriftelijk zijn bevestigd.
  6. F4U mag prijsstijgingen van meer dan 10% doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld prijzen van het te leveren product, wisselkoersen, lonen, grondstoffen en verpakkingsmateriaal.

 

 • Levering
  1. Levering vindt plaats vanaf één van de locaties van F4U (ExW Incoterms versie 2010), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is verplicht de door hem gekochte Producten op de overeengekomen plaats(en) in ontvangst te nemen.
  2. Het risico van verlies of beschadiging van verkochte Producten komt voor Afnemer vanaf het moment van levering en - indien Afnemer geen medewerking verleent aan de levering - vanaf het moment dat levering geweigerd is of geen medewerking is verleend terwijl Afnemer daartoe gehouden is. Zodra de Producten het bedrijf van F4U hebben verlaten, draagt Afnemer, ook bij afwijking van het voorgaande lid bepaalde, het risico voor alle schade, direct of indirect, die aan of door deze Producten mocht ontstaan.
  3. Afnemer is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats(en) en tijden in ontvangst te nemen. Indien Afnemer de Producten niet in ontvangst neemt op de dag dat zij ter levering worden aangeboden, is F4U gerechtigd deze voor rekening en risico van Afnemer op te slaan, te verkopen of te vernietigen, waarbij de kosten van vervoer, opslag, verkoop of vernietiging van de Producten voor rekening van Afnemer komen.
  4. Indien de Producten door of vanwege F4U voor Afnemer worden opgeslagen bij F4U of een derde, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de Producten zijn opgeslagen. Deze opslag vindt plaats voor rekening en risico van Afnemer.
  5. Leveringstermijnen zijn indicatief. In geval een orderbevestiging meerdere leverdagen bestrijkt, zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de diverse leverdagen. Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

 

 • Te leveren Producten
  1. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, evenals publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, respectievelijk voorgeschreven, behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs.
  2. Ook bij geringe afwijkingen in eigenschappen als maat, kwaliteit en kleur wordt het afgeleverde geacht aan de overeenkomst te voldoen.
  3. Producten die vanaf het bedrijf van een leverancier/teler wordt geleverd, geven slechts recht op levering van de op de daartoe bepaalde dag bij de betreffende teler beschikbare hoeveelheid en kwaliteit van het Product. Afnemer is gehouden ter plaatse een aflever bon voor ontvangst te (doen) ondertekenen. Indien de leverancier/teler op de betreffende dag onvoldoende Producten beschikbaar heeft voor uitlevering, kan F4U in overleg met Afnemer de order aanvullen met elders bij F4U beschikbare Producten van dezelfde soort, prijs en kwaliteit.
  4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van (agrarische) producten geschieden onder oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft F4U het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van deze aldus verminderde hoeveelheid, voldoet F4U geheel aan haar leveringsverplichtingen. F4U is dan niet gehouden tot het leveren van vervangende producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

 • Reclames
  1. Afnemer dient direct bij levering de Producten en emballage te controleren en na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
   1. Of de juiste Producten zijn geleverd;
   2. Of de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
   3. Of de geleverde Producten wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Bij afwijking minder dan 10% van het totaal, zal Afnemer gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.
  2. Eventuele klachten worden door Afnemer op de aflever bon/vrachtdocument vermeld, bij gebreke waarvan Afnemer zich niet op tekortkomingen kan beroepen.
  3. Afnemer dient tekortkomingen die bij de in het eerste lid van dit beding bedoelde controle niet had kunnen vaststellen onverwijld na ontdekking schriftelijk per e-mail aan F4U te melden via het betreffende commerciële aanspreekpunt van F4U. In elk geval dient hij de tekortkoming te hebben gemeld binnen 12 uur nadat de Producten aan Afnemer zijn geleverd of geacht te zijn geleverd. De schriftelijke klacht dient ten minste een gedetailleerde omschrijving van de klacht en begeleidend fotomateriaal te omvatten. Bij gebreke van tijdige schriftelijke mededeling kan Afnemer zich niet op tekortkomingen beroepen.
  4. De Producten waarover geklaagd is, dienen in hun geheel bewaard te blijven en Afnemer dient F4U in de gelegenheid te stellen deze zaken te bezichtigen. Afnemer moet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorgen.
  5. Afnemer kan Producten slechts retourneren nadat F4U zich daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard. Alle retourzendingen zijn voor rekening en risico van Afnemer.
  6. In het geval Producten ten onrechte door Afnemer worden afgekeurd, zijn alle in dit verband gemaakte kosten, daaronder begrepen kosten van (her)keur (al dan niet door derden), handling en opslag, voor rekening van Afnemer.
  7. Ingeval F4U de klachten gegrond verklaart, kan F4U naar keuze de Producten terugnemen en vervangen dan wel Afnemer crediteren voor het betreffende deel van de levering. Bij een terechte en juist ingediende klacht, is F4U slechts aansprakelijk binnen de grenzen van Artikel 33.

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van de door F4U geleverde Producten gaat eerst over op Afnemer nadat deze al zijn verbintenissen ten opzichte van F4U is nagekomen, inclusief betaling van facturen, contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten. De goederenrechtelijke gevolgen van het verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van het land van bestemming.
  2. De door F4U geleverde Producten, die op grond van het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Afnemer slechts in het kader van diens normale bedrijfsvoering worden gebruikt of doorverkocht.
  3. Voor het geval dat F4U haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijk een niet herroepbare toestemming aan F4U of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van F4U zich bevinden en Producten mee terug te nemen.
  4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht F4U hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
  5. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan F4U ter inzage te verstrekken.

 

 

 • Facturering en betaling
  1. Betaling van de geleverde Producten dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden tenzij schriftelijk van deze regeling is afgeweken.
  2. F4U is gerechtigd periodiek facturen te sturen.
  3. Kosten verbonden aan betaling in een andere muntsoort dan waarin gefactureerd, zoals bankkosten en koersverschillen, komen volledig voor rekening van Afnemer.
  4. Reclames, klachten en/of bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  5. Afnemer is niet bevoegd hetgeen hij aan F4U verschuldigd is te verrekenen met vorderingen op aan F4U gelieerde vennootschappen.
  6. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan een samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand over het gehele openstaande bedrag. Tevens is Afnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke op 15% van de verschuldigde hoofdsom gesteld worden, met een minimum van € 500, -.
  7. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de langst verschuldigde hoofdsom.
  8. F4U kan een kredietlimiet toewijzen aan Afnemer. Een kredietlimiet is het maximale saldo van alle openstaande vorderingen en orders gezamenlijk op enig moment.
  9. F4U mag een voorschotbetaling of andere vorm van zekerheid van Afnemer verlangen indien partijen niet eerder transacties hebben gedaan, het betalingsgedrag ten opzichte van F4U en/of de omvang van de transacties van Afnemer of bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit naar beoordeling van F4U.
  10. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Afnemer worden de vorderingen van F4U onmiddellijk opeisbaar.

 

 • Overmacht
  1. In geval van tijdelijke overmacht is F4U gerechtigd de overeenkomst op te schorten en bij overmacht van blijvende aard (een aaneengesloten periode van ten minste 2 maanden) Is F4U gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te worden.
  2. Onder overmacht wordt in ieder geval –doch niet uitsluitend- verstaan alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of ernstig bemoeilijken, zoals: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, wateroverlast, waterschade, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, werkstakingen, blokkades, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van voorraden door burgerlijke of militaire overheid, gebrek aan transportcapaciteit, niet of niet tijdige levering door leveranciers van F4U, evenals een schaarste waardoor levering geheel of tijdelijk onmogelijk dan wel bemoeilijkt wordt, dit alles zowel bij F4U als bij door haar inzake de levering ingeschakelde derden.

 

 • Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van F4U voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van F4U. Deze uitsluiting geldt eveneens de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door F4U bij deze overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
  2. Indien in rechte komt vast te staan dat toch sprake is van aansprakelijkheid voor schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW, althans het deel daarvan dat kan worden toegerekend aan de schade in het desbetreffende geval, dan wel het bedrag dat in voorkomend geval onder de door F4U gesloten verzekeringsovereenkomst tot uitkering komt.
  3. F4U is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden valt.
  4. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade door F4U vervalt indien Afnemer deze niet binnen 10 kalenderdagen nadat zij is ontstaan schriftelijk aan F4U heeft kenbaar gemaakt en vervolgens binnen ten minste 6 maanden nadat Afnemer zowel van de schade als van de aansprakelijkheid van F4U voor die schade op de hoogte had kunnen zijn, F4U in rechte betrokken heeft door middel van het uitbrengen van een dagvaarding.
  5. Afnemer vrijwaart F4U, haar werknemers en door haar ingeschakelde hulppersonen voor alle (schade)aanspraken van derden die voortvloeien uit, of op welke wijze dan ook in verband staan met, de verkoop of levering van Producten door F4U of Afnemer, waaronder vorderingen op grond van (een inbreuk op) rechten van intellectuele eigendom, zoals kwekersrechten, en aansprakelijkheid welke voortvloeit uit enig gebrek in geleverde Producten.

 

 • Opschorting en ontbinding
  1. Voor alle overeenkomsten geldt dat F4U gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:
   1. indien Afnemer toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
   2. indien voor F4U aannemelijk is dat Afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, waaronder begrepen indien ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

 

 1. indien Afnemer surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
 2. indien zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij Afnemer of F4U zelf, daar mede onder begrepen fusies en overnames.
 3. In geval van blijvende overmacht zoals omschreven in Artikel 32.
 1. In geval van opschorting of ontbinding is F4U nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden.
 2. Indien F4U nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de overeenkomst en de wet. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn al haar vorderingen op Afnemer direct opeisbaar.
 3. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Afnemer gehouden alle reeds door F4U gemaakte kosten direct te vergoeden, onverminderd het recht van F4U om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

AFDELING E: INZAKE INKOOP

 

 • Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst en prijzen
  1. Alle door F4U gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer deze binnen 48 uur na verzending van de aanvaarding door Leverancier door F4U wordt bevestigd, dan wel indien het aanbod afkomstig is van Leverancier, door aanvaarding hiervan door F4U.
  3. De overeengekomen prijs kan niet door Leverancier worden verhoogd en omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kosten van verpakking, transport, verzekering en lossen.

 

 • Kwaliteit
  1. Leverancier garandeert:
   1. Dat de Leverantie beantwoordt aan de overeenkomst, dat deze voldoet aan de daarin gestelde kwaliteit, eisen en specificaties en dat de leverantie vrij is van gebreken.
   2. Dat de samenstelling en de kwaliteit van de leverantie, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

 

 • Levering en eigendomsovergang
  1. Levering zal binnen de opgegeven leveringstijden plaatsvinden, tenzij schriftelijk door partijen anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering is Leverancier direct, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
  2. De Leverancier is verplicht F4U onverwijld schriftelijk te berichten als hij weet of verwacht dat de Producten niet tijdig geleverd kunnen worden, onder vermelding van de omstandigheden die de vertraging veroorzaken, de door hem getroffen of te treffen maatregelen ende vermoedelijke duur van de vertraging. De leveringsverplichting van de Leverancier blijft bestaan. Indien Leverancier hiermee in gebreke is gebleven kan een later beroep op termijnoverschrijding, ook in geval van overmacht, niet worden gehonoreerd.
  3. Leverancier is aansprakelijk voor schade voor F4U en haar afnemers die het gevolg is van niet of niet-tijdige levering door Leverancier.
  4. Aflevering vindt plaats op één van de locaties van F4U (DDP Incoterms versie 2010), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5. Levering en de overgang van het risico daarover vindt in alle gevallen, ook bij afwijking van het in dit vierde lid bepaalde (bijvoorbeeld in het geval een andere Incoterm overeengekomen wordt), plaats zodra de Leverantie op één van F4U’s locaties dan wel op een door F4U aangewezen andere locatie arriveert.
 • Keuring
  1. Alvorens tot acceptatie over te gaan, heeft F4U het recht de Leverantie te keuren. De keuring en acceptatie van de goederen vindt plaats op één van haar locaties, dan wel op door haar aangewezen andere locatie ook indien afgeweken wordt van Artikel 37.4.
  2. Keuring, inspectie en/of beproeving kan door F4U en/of een door haar aangewezen derde voorafgaand, tijdens en na levering plaatsvinden. Leverancier zal daaraan medewerking verlenen, onder meer door toegang te verlenen tot de opslagplaats van de Leverantie en inzage te geven in de voor keuring benodigde documenten.
  3. Indien de Leverantie voorafgaand, tijdens of bij keuring na levering niet aan de overeenkomst voldoet en daarom wordt afgekeurd, zal F4U dit de Leverancier meedelen. Leverancier is dan gehouden de noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog aan de overeenkomst te voldoen. Een gebrek dat tijdens de keuring wordt ontdekt, wordt -zonder dat tegenbewijs is toegestaan- geacht reeds te hebben bestaan ten tijde van de aflevering.
  4. Indien de Leverantie na levering worden afgekeurd, zal F4U dit zo spoedig mogelijk aan Leverancier meedelen. Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten die F4U moet maken als gevolg van de afkeuring van de geleverde Producten, waaronder bijvoorbeeld begrepen de kosten van keuring en transport- en stortkosten.

 

 1. Bij afkeuring van de geleverde Producten heeft F4U de volgende mogelijkheden:
  1. Prijsvermindering;
  2. Retournering van de Leverantie op kosten van Leverancier en nakoming, al dan niet in combinatie met schadevergoeding;
  3. Gehele of gedeeltelijke ontbinding conform Artikel 41, al dan niet in combinatie met schadevergoeding.
 2. De omstandigheid dat de Leverantie is gekeurd, ontslaat Leverancier niet van enige aansprakelijkheid, waaronder schade die F4U lijdt als gevolg van verborgen gebreken.

 

 • Betaling
  1. Betaling vindt plaats binnen 28 dagen na ontvangst van de factuur en nadat de Leverantie volledig ontvangen en akkoord is bevonden.
  2. F4U is te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van vorderingen van haar en/of direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen op Leverancier met openstaande facturen van Leverancier gericht aan F4U en/of direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen.
  3. Betaling door F4U houdt geen erkenning in dat Leverancier al zijn verplichtingen (behoorlijk en/of volledig) ten opzichte van F4U is nagekomen.

 

 • Aansprakelijkheid
  1. Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart F4U voor alle schade, van welke aard dan ook, die F4U en/of derden ten gevolge van de levering door Leverancier mochten lijden.
  2. Leverancier vrijwaart F4U tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld.
  3. Leverancier zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren, met uitsluiting van regres op F4U of haar afnemers. Leverancier verleent F4U desgewenst inzage in de polis.

 

 • Opschorting en ontbinding
  1. Indien Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die uit de overeenkomst of andere daaruit voortvloeiende overeenkomsten voortkomt en/of als bij Leverancier sprake is van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging van het bedrijf, intrekking van de milieuvergunning, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Leverancier, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.
  2. In de in het vorige lid genoemde gevallen heeft F4U het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de betalingsverplichting op te schorten en/of de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd aan haar verder toekomende rechten zoals recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de koopprijs.
  3. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen zullen alle vorderingen die F4U op Leverancier mochten hebben of verkrijgen, direct en volledig opeisbaar worden.

 

 • Overdracht
  1. Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F4U.